Tomislav Mlakar
00385 (0) 91 501 3467

Andrej Mlakar
00385 (0) 91 7600 744

plovila.mlakar@gmail.com
Adresa:

Mihaljekov Jarek 65a 

49000 Krapina 

Hrvatska